top of page

A belső-visszaélés bejelentő rendszer működtetésével kapcsolatos adatkezelési tájékoztató

I. Általános adatok

I.1. A Sonrisa Informatikai Kft. (székhely: 1022 Budapest, Bég utca 3-5. 1. emelet 108., cégjegyzékszám: 01-09-877659, a továbbiakban: Sonrisa) belső-visszaélés bejelentő rendszert működtet.

I.2. A Sonrisa elérhetőségei:
Levelezési cím (székhely): 1022 Budapest, Bég utca 3-5., 1. emelet 108.
E-mail: contact@sonrisa.hu

I.3. A visszaélés bejelentő rendszer működtetésével kapcsolatos adatkezelési tájékoztató az alábbi oldalról érhető el: Sonrisa Discourse 

I.4. A visszaélés bejelentő rendszer működtetésével kapcsolatos adatkezelési tájékoztató, valamint annak módosításai az I. 3) pontban meghatározott oldalon történő közzététellel, a közzététel napján lépnek hatályba.

I.5.  A Sonrisa Sonrisa.hu weboldalra vonatkozó adatkezelési tájékoztatója elérhető: https://www.sonrisa.hu/privacy-policy-hu

II. A Sonrisa által kezelt adatok, az adatkezelés célja és az adatkezelés jogalapja, az adatok törlése, továbbítása

II.1. A Sonrisa a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvény (a továbbiakban: Panasz tv.) szerinti belső-visszaélés bejelentő rendszert működtet.

II.2.  A Sonrisa a belső-visszaélés bejelentő rendszer keretei között
a)    a bejelentőnek,
b)    annak a személynek, akinek a magatartása vagy mulasztása a bejelentésre okot adott, és
c)    annak a személynek, aki a bejelentésben foglaltakról érdemi információval rendelkezhet,
adatait kezeli.

 

II.3. A Sonrisa kizárólag a II. 2. pont szerinti érintetteknek a bejelentés kivizsgálásához elengedhetetlenül szükséges személyes adatait kezeli.

II.4. A személyes adatokat a Sonrisa kizárólag a bejelentés kivizsgálása és a bejelentés tárgyát képező magatartás orvoslása vagy megszüntetése céljából kezeli, azaz az adatkezelés célja a belső visszaélés-bejelentési rendszerbe érkezett bejelentés kivizsgálása, és ha szükséges, a bejelentés tárgyát képező magatartás orvoslása vagy megszüntetése.

II.5. A belső-visszaélés bejelentő rendszer keretei között a Sonrisa által kezelt adatok körét, az adatkezelés jogalapját, az érintettel körét és az adatkezelés időtartamát a következő táblázat foglalja össze.

II.6.  A Sonrisa a belső visszaélés-bejelentési rendszer keretei között kezelt adatok közül haladéktalanul törli azokat az adatokat, amelyek nem tartoznak a II. 1) – II. 3), II. 5) pontban meghatározott személyes adatok közé.

II.7.  A Sonrisa a bejelentésre okot adott személy részére biztosítja a tájékoztatáshoz és az adatokhoz való hozzáférés jogának gyakorlását, e jogok gyakorlása azonban nem terjed ki a bejelentő és a bejelentésben érintett személy személyes adatainak megismerésére.

II.8.  A belső visszaélés-bejelentési rendszer keretei között kezelt adatok a bejelentés kivizsgálásában közreműködő bejelentővédelmi ügyvéd, illetve külső szervezet részére továbbíthatóak. Külső szervezet részére az adatok abban az esetben továbbíthatóak, ha a bejelentés alapján kezdeményezett eljárás lefolytatására a külső szervezet hatáskörrel rendelkezik és e szerv az adatok kezelésére törvény alapján jogosult vagy az adatai továbbításához a bejelentő hozzájárult.

II.9.  A bejelentő személyes adatait – a II. 10) pontban foglalt kivétellel – a Sonrisa kizárólag a bejelentő hozzájárulása esetén hozza nyilvánosságra.

II.10.  A Sonrisa felhívja a bejelentő figyelmét arra, hogy a Panasz. tv. 26. § (2) bekezdésének és 6. § (4) bekezdésének rendelkezéseire figyelemmel a bejelentő személyes adatait a bejelentő hozzájárulása hiányában is át kell adnia, a következő szervezetek részére, ha nyilvánvalóvá vált, hogy a bejelentő rosszhiszeműen, valótlan adatot vagy információt közölt és

a)    ezzel bűncselekmény vagy szabálysértés elkövetésére utaló körülmény merül fel, személyes adatait az eljárás lefolytatására jogosult szerv vagy személy részére át kell adni,
b)    alappal valószínűsíthető, hogy másnak jogellenes kárt vagy egyéb jogsérelmet okozott, személyes adatait az eljárás kezdeményezésére, illetve lefolytatására jogosult szervnek vagy személynek kérelmére át kell adni.

 

II.11.  A Sonrisa jelen szabályzatban foglalt adatkezelési szabályainak betartása a Sonrisa minden munkatársának kötelessége, azzal, hogy a szabályok betartásának biztosítása elsődlegesen a belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetőjének a kötelezettsége.

II.12.  A belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetője felelős azért, hogy a belső visszaélés-bejelentési rendszer úgy kerüljön kialakításra, hogy a személyazonosságát felfedő bejelentő, valamint a bejelentésben érintett személy személyes adatait az erre jogosultakon kívül más ne ismerhesse meg.

II.13.  A bejelentést kivizsgáló személyek a vizsgálat lezárásáig vagy a vizsgálat eredményeképpen történő formális felelősségre vonás kezdeményezéséig a bejelentés tartalmára és a bejelentésben érintett személyre vonatkozó információkat – a bejelentésben érintett személy tájékoztatásán túl – a foglalkoztató más szervezeti egységével vagy munkatársával a vizsgálat lefolytatásához feltétlenül szükséges mértékben oszthatják meg.

II.14.  Ha a bejelentést kivizsgáló személyek úgy ítélik meg, hogy fennáll annak lehetősége, hogy a bejelentés alapján a munkáltató jogkör gyakorlójának döntenie kell abban a kérdésben, hogy azonnali hatályú felmondással él-e, a panaszt át kell adnia a munkáltatói jogkör gyakorlójának és erről a bejelentőt tájékoztatnia kell.

 

III. A Sonrisa adatkezelési elvei

III.1.  A Sonrisa   az érintett személyes adatait jogszerűen és tisztességesen, valamint átlátható módon kezeli, összhangban a jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság követelményével.

 

III.2.  A Sonrisa a személyes adatok gyűjtését kizárólag a jelen adatkezelési tájékoztatóban ismertetett célból végzi, összhangban a célhoz kötöttség követelményével.

 

III.3.  A Sonrisa az érintettektől kizárólag azoknak a személyes adatoknak a megadását kéri, amelyek szükségesek az adatkezelés jelen adatkezelési tájékoztatóban ismertetett cél eléréséhez, összhangban az adattakarékosság követelményével.

 

III.4.  A Sonrisa az érintettek személyes adatait pontosan vagy az érintettek által megadott adatok alapján kezeli, vagy ha az adatot nem az érintett bocsátotta a Sonrisa rendelkezésére, az adatot szolgáltató által megadott adatok alapján kezeli. A pontos adatkezelés érdekében a Sonrisa biztosítja, hogy a pontatlan személyes adatok haladéktalanul törlése vagy helyesbítésre kerüljenek, összhangban a pontosság követelményével.

 

III.5.  A Sonrisa biztosítja, hogy az érintettek személyes adatait olyan módon tárolja, hogy az érintettek azonosítása csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig legyen lehetséges, összhangban a korlátozott tárolhatóság követelményével.

 

III.6. A Sonrisa megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítja a felhasználók személyes adatainak megfelelő biztonságát, ideértve az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is, összhangban az integritás és bizalmas jelleg követelményével.

 

III.7. A Sonrisa felelősséget vállal a III.1.-III.6. pontban vállalat követelmények teljesítéséért és képes III.1.-III.6. pontban vállalat követelmények teljesítésének igazolására, eleget téve az elszámoltathatóság követelményének.

 

III.8. A Sonrisa adatkezelése a III.1.-III.6. pontban foglalt alapelveknek megfelelően történik.

III.9. A személyes adatokat a Sonrisa erre felhatalmazott munkatársai kezelhetik.

III.10. A Sonrisa tájékoztatja a felhasználókat, hogy hatósági megkeresésre, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek megkeresése esetén köteles tájékoztatás adására, adatok közlésére, átadására, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátására. A Sonrisa ezen esetekben a megkereső részére – amennyiben az a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

 

IV.  Az érintettek jogai a Sonrisa által kezelt az érintettek által megadott adatok tekintetében

IV.1.  Az érintettnek joga van arra, hogy bármely adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel a Sonrisa-hoz forduljon.

 

IV.2.  Az érintettnek joga van arra, hogy a Sonrisa-tól tájékoztatást kapjon arról, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és az őt megillető információkhoz a II. 7) pontban foglalt kivétellel hozzáférést kapjon. Ha az érintett az a személy, akinek a magatartása a bejelentésre okot adott, vagy a bejelentésben érintett személy, a vizsgálat folyamatban léte alatt kizárólag az e szabályzatban meghatározott módon férhet hozzá a eljárás során keletkezett információkhoz. Ha a Sonrisa a Panasz tv. 6. § (2) vagy (4) bekezdése alapján a bejelentéssel vagy annak kivizsgálásával szerzett adatok átadására volt köteles, a bejelentéssel vagy annak kivizsgálása során szerzett adatokat kizárólag akkor adhatja át az érintettnek, ha annak átadása nem ütközik a Panasz tv. 6. § (2) vagy (4) bekezdése alapján indítandó vagy folyamatban lévő eljárások szablyaiba. Kétség esetén a Sonrisa-nak vélelmeznie kell, hogy az adatok átadása a Panasz tv. 6. § (2) vagy (4) bekezdése alapján indítandó vagy folyamatban lévő eljárások szabályaiba ütközik.

 

IV.3.  Az érintett kérheti a rá vonatkozó pontatlan személyes adat helyesbítését, valamint a személyes adatok kiegészítését kérheti, azok hiányossága esetén.

 

IV.4.  Az érintett személyes adatainak törlését abban az esetben kérheti, ha az adatok kezelése a Sonrisa-nak nem a Panasz tv.-ben előírt kötelessége.

IV.5. Ha a Sonrisa bármilyen okból nyilvánosságra hozta a felhasználó személyes adatát, azt a felhasználó kérésére törölni köteles. A Sonrisa ebben az esetben az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy a felhasználó kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

 

IV.6. Az érintett jogosult az adatkezelés korlátozását kérni, amennyiben vitatja a személyes adatok pontosságát, álláspontja szerint az adatkezelés jogellenes, ugyanakkor nem az adatok törlését, hanem az adatkezelés korlátozását kéri, az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de a felhasználó igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

 

IV.7.  Az érintett jogosult arra, hogy a Sonrisa személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban részére átadja.

IV.8.  A felhasználó a IV.1.-IV.7 pontban foglalt jogai érvényesítése érdekében a Sonrisa-t az I.4. pontban megadott elérhetőségek bármelyikén megkeresheti.

IV.9.  Az érintettnek joga van, hogy a Sonrisa esetleges jogsértése ellen panasszal forduljon a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetősége:

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.

Telefon: +36 -1-391-1400

Fax: +36-1-391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

IV.10.  Az érintettnek lehetősége van továbbá arra, hogy adatainak védelme érdekében bírósághoz forduljon, amely az ügyben soron kívül jár el. A felhasználó a lakóhelye vagy a tartózkodási helye, illetve a Hatóság székhelye szerint illetékes törvényszéknél is benyújthatja keresetét. A lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszéket megkeresheti a http://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/birosag-kereso oldalon. A Hatóság székhelye szerint a perre a Fővárosi Törvényszék rendelkezik illetékességgel.

V. A Sonrisa érintettel szembeni kötelezettségei

V.1.  A Sonrisa olyan belső munkaszervezési rendet alakít ki, amely biztosítja, hogy megfelelő határidőben, érdemben reagálhasson a felhasználók I.4. pontok bármelyikére érkezett megkeresésére.

V.2.  A Sonrisa indokolatlan késedelem nélkül, legkésőbb a megkeresés beérkezésétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja a felhasználót arról, hogy a IV. pont alapján hozzá érkezett megkeresések kapcsán milyen intézkedéseket tett.

 

V.3.  A Sonrisa-nak lehetősége van arra, hogy az intézkedésre nyitva álló határidőt szükség esetén 2 hónappal meghosszabbítsa, erről és a késedelem okainak megjelöléséről a megkeresés kézhezvételétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja az érintettet.

 

V.4.  A Sonrisa felhívja az érintettetek figyelmét arra, hogy amennyiben az érintett megkeresése nyomán nem tenné meg az érintett álláspontja szerint szükséges intézkedéseket, úgy erről az érintettet legkésőbb a megkeresés beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja, ennek részeként tájékoztatást adva az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

 

VI. A Sonrisa által megtett intézkedések az adatkezelés biztonságossága érdekében

VI.1.  A Sonrisa a jelen adatkezelési tájékoztató szerinti személyes adatok biztonságos kezelését az adatkezelés által fenyegető – így különösen az érintettek különleges adatainak kezelésével járó – kockázatok mértékéhez igazodó műszaki és szervezési intézkedésekkel biztosítja

VI.2.  A Sonrisa az adatkezelés biztonságossága érdekében szükséges intézkedések kialakítása és végrehajtása során figyelembe veszi az adatkezelés összes körülményét, így különösen a tudomány és a technológia mindenkori állását, az intézkedések megvalósításának költségeit, az adatkezelés jellegét, hatókörét és céljait, továbbá az érintettek jogainak érvényesülésére az adatkezelés által jelentett változó valószínűségű és súlyosságú kockázatokat.

VI.3.  A Sonrisa az adatkezeléshez használt eszközökhöz, azaz az adatkezelő rendszerekhez való hozzáférést kizárólag az arra jogosult személyek részére biztosítja. A Sonrisa megakadályozza továbbá az adatkezelő rendszerek jogosulatlan személyek általi, adatátviteli berendezés útján történő használatát. A jogosulatlan hozzáférés megakadályozása érdekében a Sonrisa az adatkezelő rendszer használatára jogosult személyek számára a hozzáférést kizárólag a hozzáférési engedélyben meghatározott személyes adatokhoz engedélyezi. A Sonrisa biztosítja, hogy üzemzavar esetén az adatkezelő rendszer helyreállítható legyen, valamint azt is, hogy az adatkezelő rendszer működőképes legyen, a működése során fellépő hibákról jelentés készüljön, továbbá a tárolt személyes adatokat a rendszer hibás működtetésével se lehessen megváltoztatni.

VI.4.  A Sonrisa megakadályozza a személyes adatokat tartalmazó adathordozók jogosulatlan olvasását, másolását, módosítását vagy eltávolítását.

VI.5. A Sonrisa olyan intézkedéseket alakít ki, amelyek eredményeként ellenőrizhető és megállapítható, hogy a személyes adatokat adatátviteli berendezés útján mely címzettnek továbbították vagy továbbíthatják, illetve bocsátották vagy bocsáthatják rendelkezésére.

VI.6.  A Sonrisa rendszerében utólag ellenőrizhető és megállapítható, hogy mely személyes adatokat, mely időpontban, ki vitt be az adatkezelő rendszerbe.

VI.7.  A Sonrisa a személyes adatok továbbítása vagy az adathordozó szállítása során biztosítja, hogy a továbbítás, illetve a szállítás során azokat arra nem jogosultak ne ismerhessék meg, ne másolhassák le, ne módosíthassák, ne törölhessék.

VI.8.  A Sonrisa az adatkezelés biztonságossága érdekében egyebek mellett a következő konkrét adatbiztonsági intézkedéseket tette. A Sonrisa a személyes adatokat tartalmazó számítógépes rendszert vírusvédelemmel látta el, ahhoz kizárólag a megfelelő jogosultsággal rendelkező személyek férhetnek hozzá, az adatokhoz felhasználónév és jelszó megadását követően lehet csak hozzáférni.

bottom of page