top of page

HU | EN

SONRISA INFORMATIKAI KFT. SONRISA.HU WEBOLDALRA VONATKOZÓ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA

I. Általános adatok

I.1. A Sonrisa Informatikai Kft. (székhely: 1022 Budapest, Bég utca 3-5. 1. emelet 108., adószám: 13873222-2-41, cégjegyzékszám: 01-09-877659, statisztikai számjel: 13873222-6201-113-01, a továbbiakban: Sonrisa) a sonrisa.hu weboldal működtetője.

I.2. A Sonrisa adatkezelési tájékoztatója (a továbbiakban: adatkezelési tájékoztató) elérhető az alábbi oldalról: https://sonrisa.hu/privacy-policy-hu

I.3. Az adatkezelési tájékoztató, valamint annak módosításai az I.2. pontban meghatározott oldalon történő közzététellel, a közzététel napján lépnek hatályba.

I.4. A Sonrisa neve és elérhetőségei

Név: Sonrisa Informatikai Kft.

Levelezési cím (székhely): 1022 Budapest, Bég utca 3-5., 1. emelet 108.

E-mail: contact@sonrisa.hu

II. A Sonrisa által kezelt a felhasználók által megadott adatok, az adatkezelés célja és az adatkezelés jogalapja

II.1. A Sonrisa lehetőséget biztosít a sonrisa.hu oldal látogatóinak (a továbbiakban: felhasználó) arra, hogy kapcsolatba lépjenek a Sonrisa-val. Lehetőség van üzenet küldésére a Sonrisa számára a sonrisa.hu weboldalon keresztül. Ehhez a következő adatok megadása szükséges: a felhasználó neve, e-mail címe, telefonszáma. Ezen adatok megadását követően lehetőség van üzenet küldésére a Sonrisa számára.

II.2. A II. pont alapján a Sonrisa által kezelt adatok körét, az adatkezelés célját és az adatkezelés jogalapját a következő táblázat foglalja össze.

II.3. A Sonrisa lehetőséget biztosít a sonrisa.hu weboldal felhasználóinak arra, hogy a sonrisa.hu weboldalon keresztül akár a Sonrisa által közzétett álláspályázatokra jelentkezzenek vagy akár attól függetlenül jelentkezzenek a Sonrisa csapatába. Ehhez a következő adatok megadása szükséges: felhasználó neve, e-mail címe, telefonszáma. A jelentkezéshez kapcsolódóan a felhasználónak meg kell adnia, hogy milyen pozícióra jelentkezik, a Sonrisa melyik irodájába kíván jelentkezni. Ezen túlmenően szükséges az is, hogy a felhasználó önéletrajzát is feltöltse a sonrisa.hu weboldalra (az önéletrajz fájlként is feltölthető, de lehetőség van azt URL-el hivatkozni). A felhasználónak lehetősége van továbbá arra is, hogy portfoliót töltsön fel (a portfolió fájlként is feltölthető, de lehetőség van azt URL-el hivatkozni). A Sonrisa a Sonrisa csapatába jelentkező felhasználókat megkeresi és tájékoztatja a Sonrisa munkatárs kiválasztási folyamatáról. A felhasználó által a sonirsa.hu weboldalon keresztül megadott személyes adatokat a Sonrisa a munkatársak személyes adatainak kezelésére vonatkozó belső szabályrendszer szerint kezeli, amennyiben a felhasználó a Sonrisa csapat tagjává válik.

 

II.4. A II.3. pont alapján a Sonrisa által kezelt adatok körét, az adatkezelés célját és az adatkezelés jogalapját a következő táblázat foglalja össze.

 

III. A Sonrisa adatkezelési elvei

III.1. A Sonrisa   a felhasználó személyes adatait jogszerűen és tisztességesen, valamint a felhasználó számára átlátható módon végzi, összhangban a jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság követelményével.

 

III.2. A Sonrisa a személyes adatok gyűjtését kizárólag a jelen adatkezelési tájékoztatóban ismertetett célból végzi, összhangban a célhoz kötöttség követelményével.

 

III.3. A Sonrisa a felhasználóktól kizárólag azoknak a személyes adatoknak a megadását kéri, amelyek szükségesek az adatkezelés jelen adatkezelési tájékoztatóban ismertetett cél eléréséhez, összhangban az adattakarékosság követelményével.

 

III.4. A Sonrisa a felhasználók személyes adatait pontosan, a felhasználok által megadott adatok alapján kezeli, ennek érdekében biztosítja, hogy a pontatlan személyes adatok haladéktalanul törlése vagy helyesbítésre kerüljenek, összhangban a pontosság követelményével.

 

III.5. A Sonrisa biztosítja, hogy a felhasználók személyes adatait olyan módon tárolja, hogy a felhasználók azonosítása csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig legyen lehetséges, összhangban a korlátozott tárolhatóság követelményével.

 

III.6. A Sonrisa megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítja a felhasználók személyes adatainak megfelelő biztonságát, ideértve az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is, összhangban az integritás és bizalmas jelleg követelményével.

 

III.7. A Sonrisa felelősséget vállal a III.1.-III.6. pontban vállalat követelmények teljesítéséért és képes III.1.-III.6. pontban vállalat követelmények teljesítésének igazolására, eleget téve az elszámoltathatóság követelményének.

 

III.8. A Sonrisa adatkezelése a III.1.-III.6. pontban foglalt alapelveknek megfelelően történik.

III.9. A felhasználók által megadott személyes adatokat a Sonrisa erre felhatalmazott munkatársai kezelhetik.

III.10. A Sonrisa tájékoztatja a felhasználókat, hogy hatósági megkeresésre, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek megkeresése esetén köteles tájékoztatás adására, adatok közlésére, átadására, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátására. A Sonrisa ezen esetekben a megkereső részére – amennyiben az a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

 

IV. A felhasználók jogai a Sonrisa által kezelt a felhasználók által megadott adatok tekintetében

IV.1. A felhasználónak joga van arra, hogy bármely adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel a Sonrisa-hoz forduljon.

 

IV.2. A felhasználónak joga van arra, hogy a Sonrisa-tól tájékoztatást kapjon arról, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a rendeletben felsorolt információkhoz hozzáférést kapjon.

 

IV.3. A felhasználó kérheti a rá vonatkozó pontatlan személyes adat helyesbítését, valamint a személyes adatok kiegészítését kérheti, azok hiányossága esetén.

 

IV.4. A felhasználó bármikor kérheti személyes adatainak törlését.

 

IV.5. Ha a Sonrisa bármilyen okból nyilvánosságra hozta a felhasználó személyes adatát, azt a felhasználó kérésére törölni köteles. A Sonrisa ebben az esetben az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy a felhasználó kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

 

IV.6. A felhasználó jogosult az adatkezelés korlátozását kérni, amennyiben vitatja a személyes adatok pontosságát, álláspontja szerint az adatkezelés jogellenes, ugyanakkor nem az adatok törlését, hanem az adatkezelés korlátozását kéri, az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de a felhasználó igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

 

IV.7. A felhasználó jogosult arra, hogy a Sonrisa személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban részére átadja, továbbá a felhasználó jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

 

IV.8. A felhasználó a IV.1.-IV.7 pontban foglalt jogai érvényesítése érdekében a Sonrisa-t az I.4. pontban megadott elérhetőségek bármelyikén megkeresheti.

IV.9. A felhasználnak joga van, hogy a Sonrisa esetleges jogsértése ellen panasszal forduljon a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetősége:

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.

Telefon: +36 -1-391-1400

Fax: +36-1-391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

IV.10. A felhasználónak lehetősége van továbbá arra, hogy adatainak védelme érdekében bírósághoz forduljon, amely az ügyben soron kívül jár el. A felhasználó a lakóhelye vagy a tartózkodási helye, illetve a Hatóság székhelye szerint illetékes törvényszéknél is benyújthatja keresetét. A lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszéket megkeresheti a http://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/birosag-kereso oldalon. A Hatóság székhelye szerint a perre a Fővárosi Törvényszék rendelkezik illetékességgel.

V. A Sonrisa felhasználóval szembeni kötelezettségei

V.1. A Sonrisa olyan belső munkaszervezési rendet alakít ki, amely biztosítja, hogy megfelelő határidőben, érdemben reagálhasson a felhasználók I.4. pontok bármelyikére érkezett megkeresésére.

V.2. A Sonrisa indokolatlan késedelem nélkül, legkésőbb a megkeresés beérkezésétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja a felhasználót arról, hogy a IV. pont alapján hozzá érkezett megkeresések kapcsán milyen intézkedéseket tett.

 

V.3. A Sonrisa-nak lehetősége van arra, hogy az intézkedésre nyitva álló határidőt szükség esetén 2 hónappal meghosszabbítsa, erről és a késedelem okainak megjelöléséről a megkeresés kézhezvételétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja a felhasználót.

 

V.4. A Sonrisa felhívja a felhasználók figyelmét arra, hogy amennyiben a felhasználók megkeresése nyomán nem tenné meg a felhasználó álláspontja szerint szükséges intézkedéseket, úgy erről a felhasználót legkésőbb a megkeresés beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja, ennek részeként tájékoztatást adva az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy a felhasználó panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

 

VI. A Sonrisa-hoz a sonrisa.hu weboldal működtetése során cookie-k révén került adatok

VI.1. A Sonrisa a sonrisa.hu weboldal működtetése során cookie-kat, azaz információcsomagokat alkalmaz, amelyeket a Sonrisa vagy egy harmadik fél szervere küld a felhasználó által használt eszközének. A cookie előre meghatározott érvényességi ideig kerül tárolásra; egy részük kizárólag a felhasználó által használt böngésző bezárásig, vagy a munkamenet végéig kerül tárolásra (munkamenet cookie-k), más részük a munkamenet idején túl is tárolódik a felhasználó eszközén (állandó vagy mentett cookie-k); megőrzésének ideje ebben az esetben pár naptól évekig terjedhet, az állandó vagy mentett cookie-t a felhasználó bármikor törölheti az eszközéről. A Sonrisa a sonrisa.hu weboldal működtetése során funkciójuk alapján három típusú cookie-t alkalmaz. A Sonrisa alkalmaz úgynevezett biztonsági, szükséges cookie-kat, melyek célja a sonrisa.hu weboldalon történő navigáció biztosítása, illetve a sonrisa.hu weboldal biztonságos használata.

VI.2. A Sonrisa a sonrisa.hu weboldal működtetése során alkalmaz továbbá funkcionális cookie-kat, amelyek általában anonim statisztikai adatgyűjtő rendszerek által használt típusok, céljuk annak figyelése, hogy melyek azok a funkciók, amelyek javításra, gyorsításra szorulnak.

VI.3. A Sonrisa a sonrisa.hu weboldal működtetése során alkalmaz továbbá kényelmi cookie-kat, melyek célja a felhasználók sonrisa.hu weboldalon töltött tevékenységének elemzése.

VI.4. A felhasználónak lehetősége van böngészőjében beállítani, hogy mely cookie-kat enged menteni és melyeket kíván törölni.

VI.5. Az alábbi weboldalakon a felhasználok tájékoztatást találhatnak arról, hogy az adott böngészőkben hogyan lehet kezelni, engedélyezni, törölni a cookie-kat:

Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=hu

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Firefox: https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-engedelyezese-es-tiltasa-amit-weboldak-haszn

Safari: https://support.apple.com/hu-hu/HT201265

VI.6. A sonrisa.hu weboldal betöltése során a Sonrisa egy felugró ablakban a felhasználó hozzájárulását kéri a cookie-k telepítéséhez. Ha a felhasználó nem adja hozzájárulását a cookie-k telepítéséhez, kizárólag a sonrisa.hu weboldal megfelelő működéséhez nélkülözhetetlen cookie-k kerülnek telepítésre a felhasználó eszközén.

VI.7. A sonrisa.hu weboldal megfelelő működéséhez nélkülözhetetlen cookie-k esetében a Sonrisa adatkezelésének jogalapját az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalmi szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdésének rendelkezése adja, amelynek értelmében a Sonrisa a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek.

VI.8. A Sonrisa a sonrisa.hu weboldalon a következő harmadik féltől származó cookie-kat alkalmaz: Google Inc., a Google Analytics szolgáltatása útján, Hotjar Ltd. a Hotjar szolgáltatása útján. A felhasználó a harmadik személyektől származó cookie-król részletes információt érhet el a következő weboldalakon: a Google Analytics tekintetében a https://www.google.com/analytics/terms/ weboldalon, míg a Hotjar esetében a https://www.hotjar.com/ weboldalon.

 

VI.9. A Sonrisa által a sonrisa.hu weboldalon alkalmazott cookie-kat a következő táblázat foglalja össze:

 

VI.10. A cookie-k esetében az adatkezelés jogalapját és az érintettek körét a következő táblázat tartalmazza:

VI.11. A sonrisa.hu weboldalon az alábbi szabályok szerint történik a Google Analytics alkalmazása.

VI.11.1. A Google Analytics úgynevezett „cookie-kat”, szövegfájlokat használ, amelyek a felhasználó eszközére kerülnek lementésre, és céljuk, hogy elősegítsék a felhasználó által látogatott weblap használatának elemzését.

VI.11.2. A felhasználó által használt weboldallal kapcsolatos cookie-kkal létrehozott információk rendszerint a Google egyik USA-beli szerverére kerülnek és tárolódnak. Az IP-anonimizálás weboldali aktiválásával a Google a Felhasználó IP-címét az Európai Unió tagállamain belül vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államokban előzőleg megrövidíti.

VI.11.3. A teljes IP-címnek a Google USA-ban lévő szerverére történő továbbítására és ottani lerövidítésére csak kivételes esetekben kerül sor. A Google ezeket az információkat arra fogja használni, hogy kiértékelje, hogyan használta a felhasználó a sonrisa.hu weboldalt, továbbá, hogy a sonrisa.hu weboldal üzemeltetőjének a honlap aktivitásával összefüggő jelentéseket készítsen, valamint, hogy a weboldal- és az internethasználattal kapcsolatos további szolgáltatásokat teljesítsen.

VI.11.4. A Google a Google Analytics keretein belül a felhasználó böngészője által továbbított IP-címet nem vezeti össze a Google más adataival. A cookie-k tárolását a felhasználó a böngészőjének megfelelő beállításával megakadályozhatja, ebben az esetben előfordulhat, hogy ennek a honlapnak nem minden funkciója lesz teljeskörűen használható. A felhasználó megakadályozhatja továbbá, hogy a Google gyűjtse és feldolgozza a cookie-k általi, a felhasználó weboldalhasználattal kapcsolatos adatait (beleértve az IP-címet is), ha letölti és telepíti a következő linken elérhető böngésző plugint. https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu

VI.12. A sonrisa.hu weboldalon az alábbi szabályok szerint történik a Hotjar alkalmazása.

VI.12.1. A Sonrisa a sonrisa.hu weboldalon a Hotjar alkalmazást használja, amely a Hotjar Ltd („Hotjar”) webelemző szolgáltatása. A Hotjar úgynevezett „cookie-kat”, szövegfájlokat használ, amelyek a felhasználó eszközére kerülnek lementésre, és amelyek elősegítik a sonrisa.hu weboldal használatának elemzését.

VI.12.2. A felhasználó által használt weboldallal kapcsolatos cookie-kkal létrehozott információk az Európai Unió területén található szerverre kerülnek és tárolódnak, a GDPR előírásainak megfelelően, azok teljeskörű figyelembevételével. A Hotjar megtette a szükséges lépéseket a GDPR implementálása érdekében. A webelemzés során biztosítják az anonimitást. A Hotjar olyan felületeket dolgozott ki, amelyen biztosítják annak lehetőségét, hogy a sonrisa.hu weboldal üzemeltetője kizárólag a felhasználók kifejezett hozzájárulása esetén férhessen hozzá a felhasználók személyes adataihoz, amelyek a sonrisa.hu weboldal üzemeltetőjének Hotjar accountján tárolódnak.

VI.12.3. A sonrisa.hu weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Hotjar cookie-k révén megszerzett információkat arra használni, hogy kiértékelje, hogyan használta a felhasználó a sonrisa.hu weboldalt, továbbá, hogy a sonrisa.hu weboldal üzemeltetőjének a sonrisa.hu weboldal aktivitásával összefüggő jelentéseket készítsen, valamint, hogy a sonrisa.hu weboldal és az internethasználattal kapcsolatos további szolgáltatásokat teljesítsen.

VI.12.4. A Hotjar a Hotjar keretein belül a felhasználó böngészője által továbbított IP-címet nem vezeti össze a Hotjar más adataival. A cookie-k tárolását a felhasználó a böngészőjének megfelelő beállításával megakadályozhatja, azonban ebben az esetben előfordulhat, hogy sonrisa.hu weboldalnak nem minden funkciója lesz teljeskörűen használható. További információ a https://www.hotjar.com/ oldalon található.

VII. A felhasználók jogai a Sonrisa által kezelt a cookie-k útján gyűjtött adatok tekintetében

VII.1. A jelen adatkezelési tájékoztató VI.5. pontjában írt weboldalakon a felhasználók tájékoztatást találhat arról, hogy az adott böngészőkben hogyan lehet kezelni, engedélyezni, törölni a cookie-kat. A felhasználónak lehetőségük van a cookie-kat törölni a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében általában az Adatvédelem menüpont beállításai alatt. A felhasználónak lehetősége van arra is, hogy a sonrisa.hu weboldal megfelelő működéséhez szükséges cookie-k tárolását megakadályozni (törölni), ebben az esetben előfordulhat ugyanakkor, hogy a sonrisa.hu weboldalnak nem minden funkciója lesz teljeskörűen használható.

VII.2. A felhasználót továbbá a jelen adatkezelési tájékoztató IV. pontjában rögzített azon jogokat is gyakorolhatja, amely jogok a cookie-k esetében értelmezhetők.

VIII. A Sonrisa által megtett intézkedések az adatkezelés biztonságossága érdekében

VIII.1. A Sonrisa a sonrisa.hu a jelen adatkezelési tájékoztató szerinti személyes adattok biztonságos kezelését az adatkezelés által fenyegető - így különösen az érintettek különleges adatainak kezelésével járó - kockázatok mértékéhez igazodó műszaki és szervezési intézkedésekkel biztosítja.

VIII.2. A Sonrisa az adatkezelés biztonságossága érdekében szükséges intézkedések kialakítása és végrehajtása során figyelembe veszi az adatkezelés összes körülményét, így különösen a tudomány és a technológia mindenkori állását, az intézkedések megvalósításának költségeit, az adatkezelés jellegét, hatókörét és céljait, továbbá az érintettek jogainak érvényesülésére az adatkezelés által jelentett változó valószínűségű és súlyosságú kockázatokat.

VIII.3. A Sonrisa az adatkezeléshez használt eszközökhöz, azaz az adatkezelő rendszerekhez való hozzáférést kizárólag az arra jogosult személyek részére biztosítja. A Sonrisa megakadályozza továbbá az adatkezelő rendszerek jogosulatlan személyek általi, adatátviteli berendezés útján történő használatát. A jogosulatlan hozzáférés megakadályozása érdekében a Sonrisa az adatkezelő rendszer használatára jogosult személyek számára a hozzáférést kizárólag a hozzáférési engedélyben meghatározott személyes adatokhoz engedélyezi. A Sonrisa biztosítja, hogy üzemzavar esetén az adatkezelő rendszer helyreállítható legyen, valamint azt is, hogy az adatkezelő rendszer működőképes legyen, a működése során fellépő hibákról jelentés készüljön, továbbá a tárolt személyes adatokat a rendszer hibás működtetésével se lehessen megváltoztatni.

 

VIII.4. A Sonrisa megakadályozza a személyes adatokat tartalmazó adathordozók jogosulatlan olvasását, másolását, módosítását vagy eltávolítását.

VIII.5. A Sonrisa olyan intézkedéseket alakít ki, amelyek eredményeként ellenőrizhető és megállapítható, hogy a személyes adatokat adatátviteli berendezés útján mely címzettnek továbbították vagy továbbíthatják, illetve bocsátották vagy bocsáthatják rendelkezésére,

VIII.6. A Sonrisa rendszerében utólag ellenőrizhető és megállapítható, hogy mely személyes adatokat, mely időpontban, ki vitt be az adatkezelő rendszerbe.

VIII.7. A Sonrisa a személyes adatok továbbítása vagy az adathordozó szállítása során biztosítja, hogy a továbbítás, illetve a szállítás során azokat arra nem jogosultak ne ismerhessék meg, ne másolhassák le, ne módosíthassák, ne törölhessék.

 

VIII.8. A Sonrisa az adatkezelés biztonságossága érdekében egyebek mellett a következő konkrét adatbiztonsági intézkedéseket tette. A Sonrisa a személyes adatokat tartalmazó számítógépes rendszert vírusvédelemmel látta el, ahhoz kizárólag a megfelelő jogosultsággal rendelkező személyek férhetnek hozzá, az adatokhoz felhasználónév és jelszó megadását követően lehet csak hozzáférni.

 

Budapest, 2019. november 12.

bottom of page